Ouderbetrokkenheid

Om goed onderwijs te geven is een nauwe samenwerking met ouders van belang. Onze school staat voor een open en directe communicatie. Dit geldt voor de school als organisatie maar ook voor de school als mede-opvoeder van uw kinderen.  

Op de Biezenkamp staat de leerling centraal, we richten ons onderwijs in voor de ontwikkeling van leerlingen. Ouders zien we als partner bij het uitvoeren van deze taak. Zij kennen hun kind het best en kunnen advies geven aan school. Samen zoeken naar manieren waarop een leerling zich kan ontwikkelen. Ouders informeren school en school informeert ouders op basis van gelijkwaardigheid en met ieder zijn eigen beeld en kennis van de leerling. Deze gelijkwaardige samenwerking is niet vrijblijvend, het vraagt van ouders en leerkrachten hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.  

 

Contact met ouders 

Bij de start van het schooljaar vinden de eerste kennismakingsgesprekken plaats. Er wordt met de ouders en leerling besproken hoe de ontwikkeling van hun kind verloopt. Ieder schooljaar zijn er meerdere voortgangsgesprekken. Ook worden jaarlijks informatiebijeenkomsten gehouden in de klas of schoolbreed rondom specifieke thema’s en projecten. Alle post (zoals nieuwsbrieven, berichten over activiteiten, adresboekjes, jaargids en jaarkalender) wordt zoveel mogelijk digitaal verspreid via het digitale ouderportaal Parro. Via Parro kun je je opgeven om mee te doen met activiteiten, je inschrijven voor ouderavonden en één- op-één gesprekjes voeren met leerkrachten.  

Als ouders vragen hebben of meer informatie willen over bepaalde klassenzaken of over de ontwikkeling van hun kind, dan kunnen ze altijd een afspraak met de leerkracht na schooltijd. Eventueel kan de Kwaliteitscoördinator (KC) bij het gesprek aanwezig zijn. Als het meer algemene schoolzaken betreft kan er ook een afspraak gemaakt worden met de directie. Als er problemen zijn, gaan we ervan uit dat ouders met ons in gesprek gaan. In overleg kunnen we samen tot oplossingen komen. 


Oudervereniging 

De oudervereniging (OV) van de Biezenkamp bestaat uit ouders van leerlingen die op de Biezenkamp zitten. Het doel van de OV is de samenwerking tussen ouders, Medezeggenschapraad (MR) en team te bevorderen m.b.t. het onderwijs en de vorming van de leerlingen.  

Taken van de OV zijn onder andere deelname aan werkgroepen zoals Kinderboekenweek, Sinterklaas, koningsspelen en het jaarlijkse schoolreisje. Eventueel organiseert de OV een thema-avond over een onderwerp dat belangrijk en actueel is bij ouders. De OV overlegt en houdt contact met groepscontactouders, directie en MR. Een overzicht van alle taken staat in de schoolgids [LINK] 

De OV kent een dagelijks bestuur, de groepscontactouders, werkgroepen en natuurlijk alle overige ouders. Ongeveer een keer in de acht weken is er een vergadering van de OV. Deze is openbaar. De activiteiten van de OV worden gefinancierd door de ouders zelf door middel van een vrijwillige ouderbijdrage. Het mailadres van de OV is oudervereniging@biezenkamp.nl.  


Zie ook Medezeggenschapsraad (MR) In de MR kunnen ouders en personeelsleden meepraten, meedenken en meebeslissen over de school. In principe vergadert de MR ongeveer 1x per zes weken. De agenda en notulen van de vergaderingen worden op de website geplaatst. De MR onderhoudt contacten met oudervereniging, team, bestuur en directie, maar staat open voor vragen en suggesties van eenieder. Voor meer informatie over de MR zie de pagina Medezeggenschapraad.

 

Ouderhulp 

Ouders denken mee over het onderwijs in de medezeggenschapsraad, de oudervereniging en tijdens informatieavonden. Zaken die hun kind betreffen worden besproken tijdens de voortgangsgesprekken. Op school is er echter ook praktische hulp nodig. Ouders ontvangen aan het begin van ieder schooljaar een lijst met alle activiteiten waarbij hulp van ouders gewenst (of zelfs noodzakelijk) is. Ouders geven aan waar ze hulp kunnen bieden. Ze kunnen ook aangeven welke activiteiten ze zouden willen ontplooien vanuit eigen belangstelling of expertise. De activiteiten en de hulp worden vervolgens ingepland door school. Voorbeelden van ouderhulp binnen de klas zijn hulp bij het (voor)lezen, excursies of ondersteuning bij activiteiten in de tuin of bij het koken. Buiten de klas is ook hulp welkom. Zoals bijvoorbeeld bij het het verrichten van kleine reparaties of schoonmaken van lokalen en speelmateriaal.  

 

Ouderbijdrage  

 De oudervereniging vraagt een vrijwillige bijdrage in de kosten van feesten, schoolreisjes, excursies en andere activiteiten. Als ouders de ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen kan dit worden aangegeven bij de oudervereniging of school. Alle leerlingen doen mee met activiteiten die bekostigd worden vanuit de ouderbijdrage.