Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meepraten, meedenken en meebeslissen over de school. In principe vergadert de MR één keer per zes weken. De MR onderhoudt contacten met oudervereniging, team, bestuur en directie, maar staat open voor vragen en suggesties van een ieder. De MR bestaat uit zes leden. Drie vertegenwoordigers namens de ouders en drie namens het personeel. In principe gaan de leden voor een periode van vier jaar in de MR. Na deze periode kunnen ze zich herkiesbaar stellen. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Wanneer u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met een van de MR-leden.

De oudergeleding van de MR bestaat in schooljaar 2023-2024 uit Ghislaine Bongers, Stephanie van Herpen en Bas van Coolwijk.

De personeelsgeleding van de MR bestaat in schooljaar 2023-2024 uit Lidwien Stortelder, Gonnie Houkes en Emma van Marwijk. 

Vergaderdata

De MR vergadert in het schooljaar 2023-2024 op de volgende dagen:

 

20 september 2023 Notulen MR sept 23
8 november 2023  Notulen MR nov 23
13 december 2023 Notulen MR dec 23
31 januari 2024 Notulen MR jan 24
14 maart 2024  
15 mei 2024  
26 juni 2024  
  ‚Äč


Hier staat het Activiteitenplan MR 2023-2024 
Ook kunt het jaarverslag van de MR van schooljaar 2022-2023 inzien. 
Het mailadres van de MR is: medezeggenschaps.raad@biezenkamp.nl
 

GMR


Naast de MR is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad houdt zich bezig met de zaken die de gehele Stichting Condor aangaan. Stephanie van Herpen zit namens de ouders van de Biezenkamp in de GMR.