Ons onderwijs

Ik laat zien wie ik ben, wat ik kan en wat ik doe, zo groei ik 

Deze missiezin is terug te vinden in de boom; de wortels staan voor: “Ik laat zien wie ik ben”. De boom en de vruchten staan voor: “wat ik kan en wat ik doe, zo groei ik.” 


Visie op leerlingen 

Leerlingen staan centraal op de Biezenkamp. We gaan uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid van leerlingen. Ook gaan we uit van de behoefte aan competentie, autonomie en relaties bij ieder mens. Dit uitganspunt is terug te vinden op onze visie op leerlingen, ouders en leerkrachten. Basisschool de Biezenkamp wil een veilige plek zijn waar leerlingen zichzelf mogen zijn en om zichzelf gewaardeerd worden. Dat is volgens ons de eerste voorwaarde om te leren en te groeien.  

De Biezenkamp is een school die veel waarde hecht aan de eigenheid van kinderen waarbij ieder kind zijn of haar eigen talenten en persoonskenmerken in oorsprong in zich heeft. Nieuwsgierigheid, leergierigheid en betrokkenheid bij de omgeving zijn kenmerkend voor leerlingen. Onderwijs moet ervoor zorgen dat deze talenten en persoonskenmerken zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

 

Visie op lesstof  

Om leren betekenis te kunnen geven is het belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk meegenomen worden in het lesdoel. We zorgen voor een rijke leeromgeving die uitdaagt tot leren, experimenteren en onderzoeken zodat leerlingen een hoge betrokkenheid hebben bij de lesstof. We gaan uit van een doorgaande lijn in de lesstof. Daarbij zijn de leerlijnen leiden en niet de methode.  

Bij het aanbieden van de lesstof gaan we uit van de brede ontwikkeling. Vandaar dat er sprake moet zijn van een evenwichtig aanbod waarbij we uitgaan van de door de overheid gestelde kerndoelen voor de volgende gebieden: Nederlands, Engels, Rekenen/Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie en Bewegingsonderwijs.  

Ook is er aandacht voor leerlingen die meer zorg nodig hebben om tot een goede ontwikkeling te komen en voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Om ons onderwijs te kunnen meten en de ontwikkeling van leerlingen te volgen gebruiken we toetsen. Deze worden ingezet om de groei van leerlingen in kaart te brengen op leerling-, groeps- en schoolniveau. We meten alleen de zaken die we willen weten.  

 

Visie op de rol van ouders  

Op de Biezenkamp staat de leerling centraal, we richten ons onderwijs in voor de ontwikkeling van leerlingen. Ouders zien we als partner. Zij kennen hun kind het best en kunnen advies geven aan school. Samen zoeken naar manieren waarop een leerling zich het best kan ontwikkelen. Ouders informeren school en school informeert ouders op basis van gelijkwaardigheid en met ieder zijn/haar eigen beeld en kennis van de leerling.  


Passend onderwijs voor iedereen 

Een te moeilijk of te makkelijk aanbod van lesstof vermindert de natuurlijke nieuwsgierigheid, leergierigheid en betrokkenheid van een leerling. De Biezenkamp wil de juiste ondersteuning, zo tijdig en dichtbij mogelijk realiseren. Het draait vooral om de vraag: wat heeft deze leerling nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Die extra ondersteuning wordt vastgelegd in een zogenaamd arrangement.  

De Kwaliteitscoördinator (KC) is eindverantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De KC-er wordt ondersteund door een leerkracht met zorgtaken. Zij begeleiden en ondersteunen leerkrachten en onderhoudt contacten met ouders en zorginstanties buiten onze school.  

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP)hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van kinderen met extra onderwijsbehoeften. Ieder jaar zal deze ondersteuning worden geëvalueerd en geactualiseerd. Het SOP is opgenomen in het jaarplan.