Ons onderwijs

Ontwikkelen op de Biezenkamp
De Biezenkamp is een school die veel waarde hecht aan de eigenheid van kinderen waarbij ieder kind zijn eigen talenten en persoonskenmerken in oorsprong in zich heeft. Onderwijs moet ervoor zorgen dat deze talenten en persoonskenmerken zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. We zorgen voor een rijke leeromgeving die uitdaagt tot experimenteren en onderzoeken zodat leerlingen een hoge betrokkenheid hebben bij de lesstof. Bij het aanbieden van de lesstof wordt rekening gehouden met verschillen bij leerlingen. Dit wordt vertaald in onderwijsbehoeften die terug te vinden zijn in het groepsoverzicht en de groepsplannen. Ze zijn zowel pedagogisch als didactisch van aard. Het werken met groepsplannen is in alle groepen terug te vinden waarbij leerlingen worden ingedeeld in arrangementen. Voor (groepen) kinderen worden haalbare doelen gesteld en naar verwachting succesvolle leerroutes uitgestippeld. Leerlingen die minder instructie nodig hebben volgen het verdiept arrangement, leerlingen die meer instructie nodig hebben volgen het intensieve arrangement en er is een basisarrangement voor de overige leerlingen.
 
Er is op deze manier aandacht voor leerlingen die meer zorg nodig hebben om tot een goede ontwikkeling te komen en voor leerlingen die meer begaafd zijn dan het gemiddelde kind. Onze school maakt gebruik van het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH).

Binnen de Stichting Condor wordt gewerkt met een kangoeroeklas. De school blijft verantwoordelijk voor het aanbod aan alle leerlingen, ook voor de leerlingen die in de kangoeroeklas zitten.
Er wordt bij dit aanbod nauw aansluiting gezocht bij hetgeen er in de kangoeroeklas gebeurt.
Ik verwijs u voor meer informatie naar het beleidsplan meer-en hoogbegaafdheid.
 
De Interne Begeleiding (IB)

De Biezenkamp heeft één IB-er voor de hele school. Zij is eindverantwoordelijk voor de leerlingenzorg.  Hierbij wordt zij ondersteund door een leerkracht met zorgtaken. Samen vormen zij de interne begeleiding van de school. Zij begeleiden en ondersteunen leerkrachten en onderhoudt contacten met ouders en zorginstanties buiten onze school.
De IB-er werkt samen met het Biezenkamp management team op het gebied van de leerlingenzorg.
 
SPO Condor heeft een zorgteam, bestaande uit een zorgdirecteur, een orthopedagoog en bovenschool intern begeleider. Zij ondersteunen de intern begeleider. Het zorgteam zorgt samen met de intern begeleider voor het steeds verder vergroten van de kennis in een lerende organisatie.
 
Daarnaast komen de IB-ers van de Condorscholen ongeveer 1 keer per maand bij elkaar. Samen met het bovenschools zorgteam worden er diverse thema's besproken, afgesproken trajecten (beschreven in projectplan) gevolgd en de verschillende opbrengsten geanalyseerd. Het maandelijkse overleg met andere IB-ers ondersteunt de intern begeleider met de taak om, in samenwerking met de directeur, op schoolniveau een goede ondersteuningsstructuur in te richten en te laten functioneren, die leerkrachten in staat stelt voor elk kind passend onderwijs en passende zorg te bieden.
 
Contacten van leerkracht - intern begeleider

Op de Biezenkamp hebben we overdracht gesprekken, groepsbesprekingen, klasbezoeken en individuele leerling besprekingen. De individuele leerling besprekingen kunnen gedurende het jaar plaatsvinden.
 
Leerlingvolgsysteem

Om ons onderwijs te kunnen meten en de ontwikkeling van leerlingen te volgen gebruiken we methodetoetsen, verslagen en afspraken van gesprekken tussen leerkrachten, ouders, externen en/of kinderen en het CITO leerlingvolgsysteem. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen maken we gebruik van Scol.
We brengen de opbrengsten in kaart op kind-, groeps- en schoolniveau. De uitslagen van toetsen worden gebruikt om passend onderwijs vorm te geven, om het onderwijsaanbod in de groep af te stemmen en te sturen. De intern begeleider bewaakt de gang van zaken en verzamelt, via de leerkrachten, alle gegevens van de leerling. Ouders kunnen deze op aanvraag en bij de rapportgesprekken inzien.
 
Passend onderwijs

Het team van de Biezenkamp heeft de ambitie om onderwijs zoveel mogelijk binnen de groep te geven en hulp buiten de groep alleen in kortdurende arrangementen te laten plaatsvinden. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van kinderen met extra onderwijsbehoeften. Ieder jaar zal het SOP worden geëvalueerd en geactualiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel is een document dat nog duidelijk in ontwikkeling is omdat passend onderwijs nog vaak een zoeken is naar mogelijkheden binnen de Biezenkamp en SPO Condor.