MR

Medezeggenschapsraad (MR) De Biezenkamp

Visie:
De MR van De Biezenkamp levert een bijdrage aan de besluitvorming over schoolbeleid. De MR is enerzijds een aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten en anderzijds informeert en adviseert zij het bestuur en legitimeert de uitvoering van beleid door ermee in te stemmen.


Dit doen we door:
  • De (beleids-)voorstellen van het bestuur/directie te beoordelen en gebruik te maken van ons
    advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op overleg;
  • Met onze achterban te communiceren over ontwikkelingen die het onderwijs in de school beïnvloeden;
  • Niet alleen beleidsvoorstellen te beoordelen van de directie, maar daarnaast ook, zo nodig, zelf met ideeën zullen komen door middel van gevraagd en ongevraagd advies;
  • De contacten met ouders en personeel onderhouden en open staan voor vragen, opmerkingen en reacties van ouders en personeel;
  • De agenda en notulen voor ouders en personeel inzichtelijk maken door het op de website te plaatsen van De Biezenkamp.
 
Missie:
De MR van De Biezenkamp wil een bijdrage leveren aan een veilige- en gezonde leer- en werkomgeving en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Bij De Biezenkamp hebben leerkrachten oog voor de verschillende talenten van de verschillende kinderen. Zij dagen de kinderen uit tot een optimale ontwikkeling van deze talenten.
Naast de belangen van het kind, heeft de MR ook oog voor die van de ouders en de leerkrachten. Bij de leerkrachten gaan wij voor deskundigheid, bij de ouders voor betrokkenheid.
De MR stelt zich ten doel om actief over beleidsmatige zaken mee te denken en op een positieve manier invloed uit te oefenen op het schoolbeleid door gevraagd of ongevraagd advies te geven. We willen een bijdrage leveren aan het bijstellen van beleidsstukken en zorgen voor een goed geïnformeerde achterban.

MR leden:
   

vacature
Gonnie Houkes
Lidwien Stortelder
 
Stephanie van Herpen
Ghislaine Bongers
Bas van Coolwijk
 
Communicatie
De MR vergadert maandelijks en overlegt met de schooldirectie. Daarnaast onderhoudt de MR contact met de Oudervereniging en de GMR (gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van stichting Condor). Van elke vergadering wordt in de Hallo, de schoolnieuwsbrief, kort verslag gedaan.

Hieronder vind je de notulen van de vergaderingen van het huidige schooljaar. Deze notulen worden primair opgesteld voor onze eigen verslaglegging, maar kunnen voor anderen ook informatief zijn. Heeft u vragen naar aanleiding van de notulen? Spreek dan één van de MR-leden aan of stuur een mail naar medezeggenschaps.raad@biezenkamp.nl

Notulen huidig schooljaar 2022-2023

26-01-2023

14-12-2022

16-11-2022

22-09-2022


Notulen huidig schooljaar 2021-2022

29-06-2022

17-05-2022

24-03-2022


10-02-2022

21-10-2021

09-09-2021

Notulen schooljaar 2020-2021

01-12-2020

10-11-2020

22-09-2020

19-01-2021

22-03-2021


25-05-2021

Jaarverslag 2019-2020Contactgegevens
MR Biezenkamp                               
Roerdompstraat 2  
6573 BH - Beek Ubbergen
medezeggenschaps.raad@biezenkamp.nl
Kalender
<
Juni
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo